top of page
מכירת קיטים מוכנים עבור בולמים

אצלנו ניתן לרכוש קיטים מוכנים לטיפול עצמי. הקיטים מתחלקים לפי סוג הבולם והיקף הטיפול - מלא או חלקי. לצורך בחירה נא להתיחס להסברים בתוך המדור לפי מותג הבולם. הרכב הקיטים הינו קבוע ולא ניתן לשינוי. הקיטים מורכבים מאטמים מקוריים ו/או חלופיים - לפי מה שמיטיב עם הבולם הספציפי יותר.

bottom of page