© 2017 Sag Ler @Sheeep

מכירת קיטים מוכנים עבור בולמים

אצלנו ניתן לרכוש קיטים מוכנים לטיפול עצמי. הקיטים מתחלקים לפי סוג הבולם והיקף הטיפול - מלא או חלקי. לצורך בחירה נא להתיחס להסברים בתוך המדור לפי מותג הבולם. הרכב הקיטים הינו קבוע ולא ניתן לשינוי.